Publikacje i Konferencje

Publikacje

 • Kwalifikacja udostępniania utworów za pośrednictwem odbiorników radiowo-telewizyjnych w pokojach hotelowych z perspektywy prawa autorskiego w zbiorowej publikacji Prawo sztucznej inteligencji i nowych technologii 3 pod red. B.Fischer, A.Pązik, M.Świerczyński, Wolters Kluwer 2024.
 • Reklama a oprogramowanie komputerowe- uwagi z perspektywy zwalczania nieuczciwej konkurencji [w:] Reklama aspekty prawne. Nowe wyzwania pod red. Prof. M.Namysłowskiej, Wolters Kluwer Warszawa 2022 r.
 • Roszczenie informacyjne w prawie własności intelektualnej- próba oceny po roku obowiązywania nowych regulacji [w:] NAUKA PRAWA A PRAKTYKA PRAWNICZA. Księga jubileuszowa z okazji czterdziestolecia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, Kraków 2022 wyd. Księgarnia Akademicka
 • Artykuł 15 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jako narzędzie eliminacji deliktów cyfrowych [w:] In varietate concordia. Księga jubileuszowa Prof. Ryszarda Skubisza, Warszawa 2022, C.H. Beck
 • Projekt rozporządzenia Parlamentu UE o odpowiedzialności cywilnej za działania systemów sztucznej inteligencji – krok w dobrym kierunku czy niepotrzebne odstępstwo od zasad ogólnych? [w:] Prawo sztucznej inteligencji i nowych technologii, Warszawa 2022 r.
 • Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie oprogramowaniem komputerowym w erze sztucznej inteligencji, C.H. Beck Warszawa 2021 (monografia)
 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych pod red. dr Arkadiusza Michalaka, Warszawa 2019 r. wyd. C.H. Beck
 • Wybrane zagadnienia roszczenia o wydanie uzyskanych korzyści w prawie własności intelektualnej [w:] Qui bene dubitat. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. Ewie Nowińskiej, Warszawa 2018 r.
 • Produkcja, sprzedaż i reklama części zamiennych w świetle regulacji z zakresu ochrony własności przemysłowej [w:] Księga jubileuszowa z okazji 100 lecia rzecznictwa patentowego w Polsce, Warszawa 2018
 • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – komentarz, wyd. II, Wolters Kluwer Warszawa 2016
 • Prawo własności przemysłowej – komentarz, C.H. Beck Warszawa 2016
 • Oczywiście bezzasadne powództwo w dziedzinie praw własności przemysłowej, Przegląd Sądowy nr 11-12 z 2013 r.
 • Kierunki implementacji dyrektywy 2012/28/UE (dzieła osierocone) do prawa polskiego, Europejski Przegląd Sądowy nr 10 z 2013 r.
 • Zaniechanie jako źródło czynu nieuczciwej konkurencji, Przegląd Prawa Handlowego nr 8 z 2013 r.
 • Kształtowanie systemu praw własności intelektualnej w zgodzie z interesem publicznym- wyzwanie dla środowiska rzeczników patentowych [w:] Aktualne problemy własności intelektualnej, konkurencji i transferu technologii. Zbiór referatów z seminarium rzeczników patentowych szkół wyższych, Cedzyna 17-21.09.2012 r. z. 36 pod red. A.Adamczak.
 • Interes publiczny i jego odziaływanie na powstanie, treść i wykonywanie praw własności intelektualnej, Warszawa 2012 (monografia)
 • Ochrona modeli, replik i miniatur w prawie autorskim, Monitor Prawniczy 9/2012 r.
 • Plain packaging a ochrona znaków towarowych wyrobów tytoniowych [w:] Prawo reklamy pod red. M.Namysłowskiej, Warszawa 2012 r.
 • Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Warszawa 2010 wyd. Wolters Kluwer (współautor).
 • Reklama w internecie a nieuczciwe praktyki rynkowe, Rzeczpospolita z dn. 2-3.10.2010 r.
 • Koasekuracja w regułach prawa konkurencji, Miesięcznik Ubezpieczeniowy nr. 7-8 z 2010 r.
 • Nieczuciwa konkurencja-jak dochodzić swego, Rzeczpospolita z dn. 30.04.2010 r.
 • Monitoring artykułów prasowych-dozwolony użytek, Monitor Prawniczy 3/2010 r.
 • Przegląd cywilnoprawnych instrumentów ochrony portali internetowych, Przegląd Prawa Handlowego 2010 nr. 4
 • Wywiad z dr Arkadiuszem Michalakiem dot. Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H.Grocjusza, Edukacja Prawnicza nr 2 z 2009
 • Jeniffer Lopez i Louis Vuitton – czyli czy warto specjalizować się w prawie własności intelektualnej, Edukacja Prawnicza nr 2 z 2009 r.
 • Znaczenie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym dla wykonywania zawodu rzecznika patentowego, Rzecznik Patentowy nr z 2008 nr 3 r.
 • Mankamenty ochrony patentowej, Rzeczpospolita z 25.08.2009 r.
 • Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym-komentarz, wyd. C.H. Beck.
 • Przegląd nowych regulacji w dziedzinie ochrony własności intelektualnej, Edukacja Prawnicza nr 10 z 2007 r.
 • Pośrednia ochrona patentowa – uwagi na tle art. 64 prawa własności przemysłowej w perspektywie porównawczej, Państwo i Prawo nr 9 z 2007 r.
 • Znaczenie decyzji Urzędu Patentowego dla rozstrzygnięcia kolizji pomiędzy prawami własności przemysłowej, a prawami osób trzecich, Monitor Prawniczy nr 13 z 2007 r.
 • Nowe pola eksploatacji utworu muzycznego w telefonii komórkowej na przykładzie dzwonków telefonicznych, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2007 nr 3.
 • Prawne aspekty reklamy, promocji i sponsorowania wyrobów tytoniowych, Przegląd Prawa Handlowego 2006 nr 8
 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa-zagadnienia cywilnoprawne, Zakamycze 2006 (monografia)
 • Zwalczanie nieuczciwej konkurencji, Edukacja Prawnicza 2006 nr 5
 • Licencje przymusowe w prawie autorskim w świetle orzeczenia IMS Health, Monitor Prawniczy 3/2006.
 • Znaki niedostrzegalne wizualnie: dźwiękowe, zapachowe, smakowe, Rzeczpospolita z dn. 5.12.2005 r.
 • Przedawnienie odsetek za opóźnienie w świetle uchwały SN(7) z 26.1.2005 r. (III CZP 42/04), Edukacja Prawnicza 11/2005
 • Glosa do orzeczenia SN z dn. 19 marca 2004 r. (IV CK 157/03), Glosa 3/2005
 • Praca magisterska należy do magistranta, Rzeczpospolita z dn. 30.03.2005
 • Ochrona własności intelektualnej na granicy-rozporządzenie Rady WE nr 1383/2003, Monitor Prawniczy nr 9/2005
 • Dozwolony użytek baz danych, Przegląd Prawa Handlowego 4/2004
 • Prawna ochrona znaków towarowych, Edukacja Prawnicza 6/2004
 • Deliktowa i kontraktowa ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa-zagadnienia materialnoprawne cz. I, Prawo Spółek nr 11/2003
 • Deliktowa i kontraktowa ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa-zagadnienia materialnoprawne cz. II, Prawo Spółek nr 12/2003
 • Ochrona tajemnic handlowych w trakcie negocjacji. Nowelizacja Kodeksu Cywilnego, Monitor Prawniczy 13/2003 r.
 • Jak dostosować się do nowych zasad zawierania umów w obrocie gospodarczym-pułapki na przedsiębiorców, Rzeczpospolita z 29.04.2003 r
 • Dozwolony użytek utworu audiowizualnego w reklamie, Monitor Prawniczy 2003/2
 • Przeczytać przed skserowaniem – dozwolony użytek materiałów prasowych, Rzeczpospolita z 24.05.2002 r.
 • Dobre imię firmy-ochrona dóbr osobistych osób prawnych, Gazeta Prawna 10.9.2002
 • Cicho w sklepach ? „ Rzeczpospolita „ z 18.06.2001 skupiający się na problemie tzw. dozwolonego użytku w prawie autorskim polskim i amerykańskim.
 • Reklama pozorna na przykładzie reklamy napojów alkoholowych Zeszyty Prawnicze TBSP UJ, 2001/ 5
 • The most significant changes to be made to the polish legal system as a consequence of the EU membership, Zeszyty Prawnicze TBSP UJ nr nr 6/2001

Konferencje, szkolenia, referaty

 • Komentarz dla „Rzeczpospolitej” w sprawie reklamy porównawczej Delikatesów Centrum, Lidla i Biedronki (24.06.2024)
 • Referat pt. ” W stronę nowoczesnego prawa autorskiego-potrzeba reformy w erze cyfrowej ?”  Akademia Prawa Cywilnego koła naukowego UŚ „Sapere Aude” (27.05.2024 r.).
 • Uczestnictwo w kursie Generative AI for Writing, Research, Analytics and Prototyping organizowanym przez Uniwersytet Talliński (8-11.01.2024, Tallin)
 • Referat pt. „Generatywna sztuczna inteligencja a prawo autorskie” podczas  spotkania „Przyszłość teraz” organizowanego przez IP Centrum, Kraków 29.11.2023
 • Referat  pt. „Rozkład ciężaru dowodu w sprawach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji” podczas na XIV Ogólnopolskiej Konferencji Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii w Toruniu, 13.10.2023
 • Referat pt. „Żądanie zaniechania naruszenia patentu a teoria ekwiwalentów” podczas 42 Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Cedzyna 21.09.2023 r.
 • Uczestnictwo w „CS50 for Lawyers- Introduction to Computer Science”, kursie organizowanym przez Harvard University grudzień 2022-luty 2023
 • „Roszczenie informacyjne w prawie własności intelektualnej- próba oceny po roku obowiązywania nowych regulacji” referat podczas Konferencji: NAUKA PRAWA A PRAKTYKA PRAWNICZA organizowanej przez OIRP w Krakowie 8-9.12.2022  wieńczącej jubileusz czterdziestolecia samorządu radców prawnych (1982-2022).
 • „Prawo platform internetowych- próba cywilnoprawnej korekty pozycji kontraktowej uczestników obrotu  cyfrowego” referat podczas IV Konferencji Nowe technologie i sztuczna inteligencja Aspekty prawne i praktyczne ekosystemu zaufania organizowanej przez Instytut Prawa i Ekonomii UP w Krakowie 20-21.10.2022
 • „Projekt ustawy prawo własności przemysłowej analiza krytyczna wybranych instytucji” referat podczas konferencji naukowej UMK w dniu 3 czerwca 2022.
 • „Kształtowanie zaufania do systemów sztucznej inteligencji na przykładzie winy w ramach odpowiedzialności deliktowej?” referat podczas III Konferencji Nowe technologie i sztuczna inteligencja. Aspekty prawne i praktyczne ekosystemu zaufania. Kraków 22-23.10.2021 r.
 • Udział w panelu dyskusyjnym podczas VIII Międzynarodowej Konsumenckiej Konferencji Naukowej WYZWANIA DLA PRAWA KONSUMENCKIEGO W WYMIARZE GLOBALNYM, REGIONALNYM I LOKALNYM, Łódź 5 – 6.10.2021 r.
 • Referat pt. „Inspiracja-cytat-plagiat-zasady i granice”, Separator Festiwal Inicjatyw Kreatywnych, Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie, 26.06.2021.
 • “Kształtowanie kariery prawniczej- zawód rzecznika patentowego” wykład dla studentów SWPS filia w Poznaniu 10.11.2020 r.
 • Robot as a new object of property rights-remarks based on the Directive (EU) 2019/771 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 on certain aspects concerning contracts for the sale of goods. International Conference: Artificial Intelligence & Human Rights 29-30.10.2020, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Poland.
 • Projekt Rozporządzenia Parlamentu UE z 4.05.2020 o odpowiedzialności cywilnej za działania systemów sztucznej inteligencji-krok w dobrym kierunku czy niepotrzebne odstępstwo od zasad ogólnych?” referat podczas Konferencji „Nowe technologie i sztuczna inteligencja. Aspekty prawne i pratyczne ekosystemu zaufania”. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Prawa i Ekonomii, Kraków 16.10.2020 r.
 • Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego z dn. 13.02.2020 (Dz. U. z 2020 poz. 288) dotycząca postępowania w sprawach własności intelektualnej – główne założenia oraz znaczenie dla rzecznika patentowego, referat dla Okręgu małopolskiego PIRP, Kraków 2.06.2020 r.
 • Prawnoautorskie aspekty działalności naukowej i dydaktycznej na uniwersytecie ze szczególnym uwzględnieniem plagiatu, Instytut Historyczny UW, Kraków-Warszawa 3.06.2020 r.
 • Referat pt. „Dyrektywa 2019/770 w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści i usług cyfrowych- regulacja konsumencka czy ingerencja w stosunki prawnoautorskie ? w dniu 6.03.2020 podczas piątkowych zebrań Katedry Prawa Własności Intelektualnej UJ.
 • Referat pt. „ Druga strona medalu, czyli jak broni się pracownik w sporze o naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa” w dniu 17.10.2018 r. podczas Akademii Dziennika Rzeczpospolita
 • „Wybrane zagadnienia roszczenia o wydanie uzyskanych korzyści w prawie własności intelektualnej” podczas konferencji IP Centrum, Warszawa 13 września 2017 r.
 • „Wybrane aspekty procesowej ochrony wzorów przemysłowych” podczas konferencji IP Centrum i DLA PIPER, Warszawa 9 września 2016 r.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa UAM i WSUS- „Korzystanie z dzieł osieroconych w świetle Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE z dnia 25.10.2012 r. „ Poznań 23.05.2013 r. referat: „Kierunki implementacji Dyrketywy 2012/28/UE do prawa polskiego.
 • Konferencja z okazji 95 lecia ZAIKSU-20.09.2013, Warszawa pt. „O potrzebie zmian art. 70 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” referat pt. „Definicja utworu audiowizualnego w ustawodawstwach zagranicznych”.
 • Międzynarodowa konferencja Copycamp, Warszawa 1.10.2013, referat pt. Prawo własności intelektualnej a konkurencja: przypadek bezzasadnych procesów sądowych.
 • Uczestnictwo w konferencji „Prawo autorskie w poszukiwaniu elastyczności”, Warszawa 24.05.2013 r.
 • Konferencja „Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Ocena regulacji” w dniu 8.04.2011 r. referat pt. ” Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym w świetle aktualnych i projektowanych regulacji procesowych”.
 • Referat pt. „Pola eksploatacji w prawie autorskim”, Warsztaty Business Media Solution, 8-9 lutego, 2012 r. Warszawa
 • Referat pt. „Prawo autorskie a interes publiczny” podczas konferencji organizowanej w MOCAK w Krakowie w dniu 30.10.2012 organizowanej przez Centrum Cyfrowe Projekt Polska.
 • Referat pt. : „Kształtowanie systemu praw własności intelektualnej w zgodzie z interesem publicznym: wyzwanie dla środowiska rzeczników patentowych”, 20.09.2012, 31 seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Cedzyna 17-21.09.2012.
 • Uczestnictwo w V Forum Dyrektorów Działów Prawnych, Warszawa 25-26.09.2012
 • ECTA Round Table-22.10.2010 r. Sheraton Kraków: The Community Trademark and national trademarks: are they in harmony ?
 • XIII Kongres Brokerów- 29.05.2010 r. referat pt. „Koasekuracja a niedozwolone porozumienia rynkowe”.
 • Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym- law in books czy law in action ? referat wygłoszony podczas konferencji organizowanej przez Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ w Krakowie w dniu 15.01.2010 pt. Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym-potrzeba zmian ?
 • Wzory przemysłowe w działalności małych i średnich przedsiębiorstw”, ” Patenty i znaki towarowe”, ” Znaki towarowe w działalności małych i średnich przedsiębiorstw”. Kraków 21.04.2010 r.
 • Ogólnopolskie seminarium dla radców prawnych z zakresu postępowania cywilnego, Stare Jabłonki, listopad 2009 r.
 • Dyrektywa w sprawie praw konsumentów, Konferencja UOKIK, Warszawa 15.08.2009 r.
 • Marki własne w zgodzie z zasadami uczciwej konkurencji, Warszawa 10-11.09.2009 r. ,warsztaty Infor Media Poland.
 • 24.Współpraca z jednostkami badawczo-rozwojowymi – aspekty prawne, Warszawa, 9 lipca 2008
 • Licencje przymusowe w prawie własności intelektualnej [w:] Ustawodastwo antymonopolowe- sprzymierzeniec czy wróg przedsiębiorców, Poznań, 20.11.2007 r.
 • Seminar on Madrid System, Geneva, 1-2.11.2007 r.
 • Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, 15.10.2007 r.
 • Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym-nowa ustawa nowe wyzwania, 30.11.2007 r. Konferencja Wydawnictwa Infor
 • Znaczenie przepisów nowej ustawy dot. kodeksów dobrych praktyk dla przedsiębiorców- zagadnienia praktyczne, Warszawa, 3.12.2007, Konferencja Stowarzyszenia Rady Reklamy.
 • Ryzyko wprowadzenia w błąd-postepowanie sprzeciwowe, Warszawa, 15.02.2007 r.
 • Własność intelektualna a traktat akcesyjny, Warszawa 2-4 X 2003 r.
 • Ochrona oznaczeń produktów. Znaki towarowe, nieuczciwa konkurencja, Warszawa 27.X.2003 r.
 • International conference on IPR protection, Warszawa 30.X.2003 r.
 • Prawo autorskie i prawo mediów w dobie zmian, Kraków 23-24.02.2004 r.
 • Intellectual and Industrial Property Rights and Counterfeiting in the EU-4-5.05.2004 r., Kraków
 • Reklama wyrobów tytoniowych-Warszawa, 19.01.2005 r.
 • „Zmienność jest rzeczą prawa- rozważania wokół zmian w KC”. – Kraków 27-28 marzec 2003. Referat: Ochrona tajemnic handlowych w trakcie negocjacji w świetle nowelizacji KC
  18. Polish-German Intellectual Property Meeting in Cracow, Kraków 11 lipiec 2003 r. Referat: Recent developments of the Polish trade secret law.
 • Korzenie i tradycje współczesnego prawa cywilnego w zjednoczonej Europie”- 6-7.05.2004 r. Referat: Myśl Fryderyka Zolla mł. (1865-1948) i jej znaczenie dla rozwoju praw na dobrach niematerialnych w Polsce i w Europie.
 • Znaczenie art. 39 TRIPS dla cywilnoprawnej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ, 12 marzec 2004 r.
 • Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, 15.10.2007 r.
 • Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym-nowa ustawa nowe wyzwania, 30.11.2007 r. Konferencja Wydawnictwa Infor
 • Znaczenie przepisów nowej ustawy dot. kodeksów dobrych praktyk dla przedsiębiorców- zagadnienia praktyczne, Warszawa, 3.12.2007, Konferencja Stowarzyszenia Rady Reklamy.
 • Współpraca z jednostkami badawczo-rozwojowymi – aspekty prawne, Warszawa, 9 lipca 2008 r.

AFILIACJE

Strona może przechowywać i uzyskiwać dostęp do informacji przechowywanych w urządzeniu, z którego korzystasz do przeglądania strony przez mechanizm plików cookies.
Wejdź na stronę POLITYKA PRYWATNOŚCI i dowiedz się więcej na ten temat.

Studio Monopixel.eu